KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO ZAWODOWEGO EGZAMINU NOTARIALNEGO 2023 EGZAMIN NOTARIALNY 2023 – 29 lipca – 13 sierpnia 2023

Ideą naszego kursu jest przede wszystkim powtórzenie i podsumowanie najważniejszych informacji, zwrócenie uwagi na najczęściej pojawiające się problemy i trudności przy rozwiązywaniu egzaminacyjnych zadań prawnych oraz zasady konstruowania aktów notarialnych.
Zajęcia opierają się na praktycznym rozwiązywaniu casusów specjalnie stworzonych przez wykładowców na potrzeby naszego kursu, w których szczególny nacisk kładziemy na:
– zagadnienia sprawiające największe trudności przy rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych (komparycja aktu notarialnego, zdarzenia prawne wpływające na nieważność czynności notarialnej, zgody organów spółek na dokonywanie czynności notarialnych, reprezentacja spółki w postępowaniu upadłościowym i naprawczym),
– obliczanie wysokości podatków i opłat notarialnych pobieranych przy dokonywaniu czynności i podstawy zwolnień podatkowych,
– rodzaje i zbieg pierwokupów,
– znajomość orzeczeń sądowych niezbędnych w praktyce notarialnej.
Do egzaminu przygotują Cię wykwalifikowani praktycy, specjaliści w poszczególnych dziedzinach prawa, sędziowie, profesorowie oraz doktorzy nauk prawnych, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz umiejętności dydaktyczne.
Zajęcia odbywają się w weekendy i obejmują łącznie 49 godzin zegarowych (ponad 65 godzin lekcyjnych). Liczba miejsc na kursie jest ograniczona.
EGZAMIN NOTARIALNY 2023 – PRZYGOTUJ SIĘ Z NAMI!
Kurs odbędzie się zdalnie za pośrednictwem aplikacji ZOOM, z ograniczeniem liczby miejsc w grupach tak jak na kursie stacjonarnym dla zachowania jakości zajęć.
PROGRAM29/07/2023 (SOBOTA)godz. 8:00 – 10:00
Prowadzący: NOTARIUSZ DR JOANNA KACZMAREK
NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY POZOSTAJĄCE W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM
(rozwiązywanie casusów)godz. 10:00 – 13:00
Prowadzący: NOTARIUSZ DR JOANNA KACZMAREK
PRAWO PIERWOKUPU
(umowne prawo pierwokupu w praktyce notarialnej, wybrane formy ustawowego prawa pierwokupu (pierwokup KOWR, pierwokup dzierżawcy nieruchomości rolnej, pierwokup współwłaściciela nieruchomości rolnej, pierwokup gminy), kwestia zbiegu pierwokupów)

godz. 13:00 – 14:00 – przerwa

godz. 14:00 – 18:00
Prowadzący: NOTARIUSZ SZYMON POSADZY
KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA
(rozwiązywanie casusów: m.in. struktura księgi wieczystej, pojęcie wpisu i wykreślenia w księdze wieczystej, zasada mocy wstecznej wpisu, domniemania wynikające z wpisu w kw, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, wniosek wieczystoksięgowy, struktura wniosku i jego rodzaje, opłaty sądowe, ograniczone prawa rzeczowe, roszczenia i prawa osobiste podlegające wpisowi do kw, przedmiot hipoteki, administrator hipoteki, wygaśnięcie hipoteki, rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym)

30/07/2023 (NIEDZIELA)

godz. 8:00 – 13:00
Prowadzący: NOTARIUSZ DR PATRYK BENDER
PRAWO SPADKOWE
(rozwiązywanie casusów: dziedziczenie ustawowe i testamentowe, rozrządzenia na wypadek śmierci, dział spadku, rozporządzenie udziałami w przedmiotach należących do spadku, umowy dotyczące spadku)

godz. 13:00 – 14:00 – przerwa

godz. 14:00 – 19:00
Prowadzący: NOTARIUSZ MAREK WATRAKIEWICZ
PRAWO CYWILNE
(rozwiązywanie casusów: m.in. część ogólna prawa cywilnego, prawo rzeczowe, prawo spadkowe, prawo handlowe, dokumentowanie reprezentacji osób prawnych, ograniczenia w obrocie nieruchomościami, essentialia negotii umów, przesłanki ważności czynności prawnej, elementy aktu notarialnego, VAT a PCC)
05/08/2023 (SOBOTA)

godz. 8:00 – 12:00
Prowadzący: NOTARIUSZ PROF. DR HAB. PAWEŁ CZUBIK SSN
NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW
(ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz stosowne przepisy prawa o notariacie)

godz. 12:00 – 13:00 – przerwa

godz. 13:00 – 16:00
Prowadzący: NOTARIUSZ PROF. DR HAB. PAWEŁ CZUBIK SSN
CZYNNOŚCI NOTARIALNE Z ELEMENTEM TRANSGRANICZNYM
(rozporządzenie spadkowe 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie europejskiego poświadczenia spadkowego, stosunku majątkowe małżeńskie z elementem transgranicznym, dokumenty zagraniczne, klauzule apostille, klauzule legalizacyjne, orzeczenia sądów zagranicznych, uznawanie zagranicznych aktów stanu cywilnego, formy pełnomocnictw zagranicznych)

godz. 16:00 – 18:00
Prowadzący: NOTARIUSZ PROF. DR HAB. PAWEŁ CZUBIK SSN
PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE
(rozwiązywanie casusów)

06/08/2023 (NIEDZIELA)

godz. 8:30 – 13:30
Prowadzący: NOTARIUSZ DR MAŁGORZATA MUSZALSKA
REPREZENTACJA OSÓB PRAWNYCH W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
(rozwiązywanie casusów: m.in. reprezentacja Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych, spółek Skarbu Państwa, spółdzielni oraz wybranych państwowych osób prawnych, kościołów i związków wyznaniowych)

godz. 13:30 – 14:30 przerwa

godz. 14:30 – 17:30
Prowadzący: NOTARIUSZ WIKTOR KARPOWICZ
KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY ORAZ REPREZENTACJA PODMIOTÓW PRYWATNYCH W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI oraz ZARZĄD SUKCESYJNY
(rozwiązywanie casusów: małżeństwo i przysposobienie, zasady reprezentacji małoletnich i ubezwłasnowolnionych, reprezentacja stowarzyszeń, fundacji i uczelni wyższych, zarząd sukcesyjny i tymczasowe przedstawicielstwo)

12/08/2023 (SOBOTA)

godz. 9:00 – 12:00
Prowadzący: NOTARIUSZ WIKTOR KARPOWICZ
KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
(spółki osobowe: rozwiązywanie casusów: umowy spółek i ich zmiany, zasady reprezentacji spółek osobowych)

godz. 12:00 – 13:00 przerwa

godz. 13:00-16:00
Prowadzący: NOTARIUSZ WIKTOR KARPOWICZ
KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
(spółki kapitałowe: rozwiązywanie casusów: umowy/akty założycielskie spółek i ich zmiany, zasady reprezentacji spółek kapitałowych)

13/08/2023 (NIEDZIELA)

godz. 9:00 – 12:00
Prowadzący: NOTARIUSZ DR HAB. PAWEŁ ANDRZEJ BLAJER
PRAWO ROLNE
(ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w praktyce notarialnej, czynności notarialne w ramach gospodarowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, dziedziczenie gospodarstw rolnych, dokumenty legitymizujące władanie ziemią rolną (akty nadania, akty własności ziemi, umowy o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy)

godz. 12:00 – 13:00 przerwa

godz. 13:00 – 15:00
Prowadzący: PROF. DR HAB. ANNA HRYCAJ
PRAWO UPADŁOŚCIOWE
(rozwiązywanie casusów: m.in. reprezentacja spółki w postępowaniu upadłościowym; skutki ogłoszenia upadłości, tryby sprzedaży majątku, w tym zezwolenie sędziego komisarza, uchwały rady wierzycieli i ich wpływ na ważność czynności; sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego lub jego zorganizowanej części, nieruchomości, użytkowania wieczystego i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; prawo pierwokupu przy sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego; skutki sprzedaży egzekucyjnej; reprezentacja spółki po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego; odrębności dotyczące postępowania wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej i wobec deweloperów)

godz. 15:00 – 17:00
Prowadzący: NOTARIUSZ KINGA NAŁĘCZ
ORZECZENIA SĄDOWE NIEZBĘDNE W PRAKTYCE NOTARIALNEJ
(rozwiązywanie casusów)

 

 

PRELEGENCI
DR PATRYK BENDER – Asystent w Katedrze Prawa Rolnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Notariusz w Rzeszowie. Członek Kolegium Polskiego Instytutu Notarialnego – POLINOT (przewodniczący Wydziału Rodzinnego i Spadkowego). Autor licznych publikacji z zakresu prawa rzeczowego (w tym regulacji prawnych dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi) oraz spadkowego a także prowadzący wykłady z tego zakresu (m.in. dla aplikantów notarialnych oraz notariuszy).

DR HAB. PAWEŁ ANDRZEJ BLAJER – Adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; członek polskich i międzynarodowych stowarzyszeń prawników agrarystów. Od 2005 roku związany z Notariatem, początkowo jako aplikant, następnie asesor, a wreszcie jako notariusz w Krakowie.
PROF. DR HAB. PAWEŁ CZUBIK – Sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w latach 2013-2018 notariusz w Krakowie, członek Krajowej Rady Notarialnej w latach 2015-2018, członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych w latach 2013-2017, autor ponad 300 publikacji naukowych dotyczących prawa międzynarodowego publicznego, prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowej procedury cywilnej, prawa konsularnego i obrotu prawnego z zagranicą.

DR HAB. ANNA HRYCAJ PROF. UŁa – Absolwentka WPiA im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Tematy prac badawczych: upadłość, restrukturyzacja, syndyk masy upadłości, doradca restrukturyzacyjny, proces cywilny. Członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji. Członek Zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia do spraw przygotowania projektu przepisów w zakresie postępowań naprawczych podmiotów szpitalnych. Przewodnicząca powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu ds. przygotowania projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (od 2013). Powołana w skład europejskiego zespołu ekspertów powołanego przez Komisję Europejską w celu analizy i przygotowania projektu zmian Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego (2012). Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka powołany przez Ministra Sprawiedliwości (2012). Stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (od 2010).Ostatnie publikacje: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (2020) Wydawnictwo C.H. Beck.

DR JOANNA KACZMAREK – Doktor nauk prawnych, absolwentka prawa Uniwersytetu Warszawskiego, europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja administracja, a także prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Temat pracy doktorskiej „Ewolucja odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej”. Notariusz w Warszawie.

WIKTOR KARPOWICZ – Notariusz w Warszawie, związany z notariatem od 2008 r. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia odbywał także na Uniwersytecie w Uppsali. Absolwent Letniej Szkoły Europejskiego Prawa Prywatnego na Uniwersytecie w Salzburgu oraz I Edycji Uniwersytetu Notariatu Światowego w Rzymie. Prowadzi liczne wykłady dla notariuszy i aplikantów notarialnych. Członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Nowy Przegląd Notarialny”. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, autor publikacji z zakresu praktyki notarialnej.

DR MAŁGORZATA MUSZALSKA – Notariusz w Poznaniu, członek Rady Fundacji Na Rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, wykładowca przy zespole szkoleniowym Rady Izby Notarialnej w Poznaniu, posiada tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa (21.06.2005 obrona rozprawy doktorskiej pt. Zadania administracji publicznej w gospodarowaniu zasobami nieruchomości Skarbu Państwa, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Popowskiej, Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań) oraz tytuł magistra historii (22.06.1992)

KINGA NAŁĘCZ – Notariusz od 2004 roku. Wieloletni wykładowca na aplikacji notarialnej w Warszawie (coroczne zajęcia dla aplikantów prowadzone od 2002 roku). Wizytator w Izbie Notarialnej w Warszawie. Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika Nowy Przegląd Notarialny. W latach 2014-2017 członek Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od uchwał o wynikach egzaminu notarialnego. Wykładowca Lex-Akademia. Współautor publikacji Wydawnictwa C.H. Beck Notariat. Czynności notarialne. Praxis.

SZYMON POSADZY – Notariusz w Poznaniu, wcześniej w latach 2001 -2007 referendarz sądowy w wydziale ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Poznaniu, zajmował się min pilotażem i wdrożeniem systemu elektronicznych ksiąg wieczystych ( w tym zakresie był oddelegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

DARIUSZ SAŁAJCZYK – Notariusz w Warszawie, związany z notariatem od 2000 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację notarialną i odbył asesurę w Izbie Notarialnej w Warszawie. Prowadzi warsztaty dla aplikantów notarialnych w Izbie Notarialnej w Warszawie. Nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. W 2019 roku członek Komisji Egzaminacyjnej I stopnia d/s aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości. W 2020 roku członek Zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych. Brał udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej II stopnia d/s aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości w roku 2020.

Serdecznie zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi naszej oferty, nowych szkoleń, promocji oraz innych ważnych wydarzeń z naszej branży.